Használati feltételek

A folyamatos műszaki fejlesztések és a vonatkozó jogszabályi környezet változásai miatt az itt közölt Használati feltételek időről-időre módosulhatnak és/vagy kiegészülhetnek. Ezért kérjük, hogy honlapunk meglátogatása előtt mindig tekintse át a Használati feltételeket, és vegye figyelembe az időközben történt módosításokat és kiegészítéseket.

Bevezető

Ezt a honlapot a Henkel AG & Co. KGaA (Henkelstrasse 67, 40589 Duesseldorf, Germany) üzemelteti. Noha a honlapon található, a Henkel AG & Co. KGaA (a Henkel vállalatcsoport anyacége, a továbbiakban: Henkel) cégre, a Henkel leányvállalataira (így a Henkel Magyarország Kft.-re), illetve harmadik személyekre vonatkozó információkat a legnagyobb gonddal állítottuk össze, az információk hiánytalansága és hibátlansága nem garantálható. A honlapon előforduló hibákkal kapcsolatban a Henkel nem vállal felelősséget. A honlapon található, jövőre vonatkozó információkat legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint közöljük. A Henkel tényleges eredményei azonban jelentős mértékben eltérhetnek ezektől a jövőre vonatkozó állításoktól, mivel az elért eredmények a Henkel által esetenként nem befolyásolható piaci és makro-ökonómiai tényezők egész sorától függenek. A jövőre vonatkozó állítások módosítására vonatkozó, törvény által előírt kötelezettségek betartásán túl a Henkelnek nem áll szándékában a honlapon található, jövőre vonatkozó állításokat folyamatosan frissíteni.

A honlap használatával a látogatónak korlátozás, illetve fenntartás nélkül elfogadnia a honlapra vonatkozó alábbi általános használati feltételeket.

A HONLAP, ILLETVE A HONLAPON TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK NEM AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKON BELÜLI VAGY AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK ÁLLAMPOLGÁRAI VAGY LAKÓI ÁLTALI HASZNÁLATRA KÉSZÜLTEK. AZ EMLÍTETT SZEMÉLYEKET KÉRJÜK, HOGY KERESSÉK FEL A HENKEL HELYI HONLAPJÁT VAGY A HENKEL AMERIKAI LEÁNYVÁLLALATAINAK A HONLAPJAIT!

A honlap Használatának Általános Feltételei

1. Szerzői jog

A honlap oldalai (azok tartalma, szerkezete) szerzői jogvédelem alatt állnak. A szerzői jogvédelem kiterjed különösen a sokszorosításra, adaptációra, fordításra, más adathordozón történő tárolásra és feldolgozásra ideértve az elektronikus tárolást vagy feldolgozást is. Az oldalak részben vagy egészben történő felhasználása csak a Henkel AG & Co. KGaA előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Bármilyen információ, adat sokszorosítása, és különösen a szövegek vagy azok részeinek, illetve a képanyagoknak a felhasználása (a Henkel sajtófotók kivételével), vagy bármilyen más célú használata és terjesztése csak a Henkel előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A terjesztés és sokszorosítás jogával a Henkel rendelkezik.

A Henkel sajtófotói csak kiadványszerkesztés céljára használhatók fel. A Henkel sajtófotók kiadványszerkesztés céljára történő sokszorosítása és/vagy elektronikus módosítása esetén a következőképpen fel kell tüntetni a szerzői jogot: „© [év] Henkel AG & Co. KGaA, Minden jog fenntartva.” Az utánnyomás díjmentes, az anyagokról azonban irattározás céljára másolatot kérünk.

© 2020 Henkel AG & Co. KGaA., Düsseldorf. Minden jog fenntartva

2. Általános jognyilatkozat

A Henkel honlaphasználattal összefüggő kártérítési felelőssége – a kár okától függetlenül – csak a szándékosan vagy súlyos gondatlanság által okozott károkra korlátozódik. A Henkel szerződéses kötelezettségének súlyos megszegése következtében beálló kötelező kártérítési felelőssége esetén a kártérítés teljes összege az előre látható károkra korlátozódik. Ez a Henkel termékfelelősségre vonatkozó hatályos jogszabály vagy bármilyen vállalt szavatossága alapján fennálló kártérítési felelősségét nem érinti. A felelősség fentiek szerinti korlátozása ugyancsak nem vonatkozik az emberi élet veszélyeztetésére, testi sérülés okozására vagy az emberi egészség károsítására.

A Henkel mindent megtesz annak érdekében, hogy a Henkel honlapjai vírusmentesek legyenek, a teljes vírusmentesség azonban nem garantálható. Ezért ajánljuk, hogy dokumentumok vagy adatok letöltése előtt mindenki gondoskodjon a megfelelő vírusvédelemről (pl. vírusirtó használatával).

A Henkel nem garantálja, hogy a Henkel honlapján kínált szolgáltatások hiányosságoktól vagy hibáktól mentesek, illetve mindig elérhetők.

3. A szolgáltatók (fodrászszalonok üzemeltetői / fodrászok) ajánlataira vonatkozó jogi tájékoztatás

A Henkel maga nem értékesít utalványokat a “helpyoursalon.hu” felületen, hanem kizárólag a fodrászszalonok üzemeltetőinek nyújt szolgáltatást.

Bármely utalvány vásárlására irányuló szerződéses viszony kizárólag az érintett szolgáltató (fodrászszalon üzemeltetője / fodrász; a jelen 3. pontban a továbbiakban: „szolgáltató(k)”) és a fogyasztó / felhasználó (fodrászszolgáltatás igénybe vevője; a jelen 3. pontban a továbbiakban: „fogyasztó(k)”) között jön létre. Ugyanígy, az utalványok értékesítésre történő felajánlása által kezdeményezett szerződések kizárólag az érintett szolgáltató és a fogyasztó között teljesülnek. Az utalvány beváltásával kapcsolatos teendők és felelősség kizárólag az érintett szolgáltatót terhelik. Az utalványok ellenértékét a fogyasztó közvetlenül a szolgáltatónak fizeti meg a PayPal-alkalmazás igénybevételével.

A Henkel nem ellenőrzi a szolgáltatók által közzétetteket. A Henkel nem felelős a szolgáltatók által közzétett információ valóságtartalmáért, pontosságáért, megbízhatóságáért, időszerűségéért, megfelelőségéért, illetve teljességéért. A Henkel nem vállal sem szavatosságot, sem felelősséget a szolgáltatók és a fogyasztók közötti szerződések teljesüléséért, illetve hibáiért. Amennyiben a jogszabályi rendelkezések a fogyasztók részére elállási vagy visszatérítési jogot biztosítanak, az ilyen jogaikat a szolgáltatókkal szemben érvényesíthetik. A Henkel nem vállal semmilyen felelősséget azért, hogy a szolgáltatók által közzétettek nem jogszabálysértők-e, illetve nem sértik-e harmadik személyek jogait, különösen védjegy-, verseny- vagy szerzői jogokat. A Henkel kifejezetten kizárja bárminemű felelősségét a szolgáltatók esetleges csődje esetére.

A szolgáltatók felelőssége annak mérlegelése, hogy az utalványkibocsátás milyen hatással lehet azokra a tényezőkre, amelyek a közigazgatási szervek által – a koronavírusválságra tekintettel – a vállalkozások megsegítésére meghozott intézkedésekből származó előnyök igénybevételének előfeltételeit képezik.

A szolgáltatók felelőssége biztosítani az utalványok és felhasználási feltételeik jogszabályoknak való megfelelősségét, ideértve a közigazgatási szervek által a koronavírusjárvány elleni küzdelem részeként meghozott intézkedéseket és ajánlásokat is.

4. Előrejelzések és szándéknyilatkozatok

A honlapon található, jövőre vonatkozó állításokat legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint fogalmaztuk meg. A Henkel tényleges eredményei azonban jelentős mértékben eltérhetnek ezektől a jövőre vonatkozó állításoktól, mivel az elért eredmények a Henkel által esetenként nem befolyásolható piaci és makro-ökonómiai tényezők egész sorától függenek. A jövőre vonatkozó állítások módosításával kapcsolatos, törvény által előírt kötelezettségek betartásán túl a Henkelnek nem áll szándékában a honlapon található, jövőre vonatkozó állításokat folyamatosan frissíteni.

5. Vegyes rendelkezések

Az itt közölt Általános használati feltételekre és azok értelmezésére a német jog irányadó, tekintet nélkül az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseire vonatkozó egyezményében foglalt rendelkezésekre, amelyeknek az Általános használati feltételekre történő alkalmazását kifejezetten kizárjuk.  Az alkalmazandó jog által megengedett mértékben a honlapunkkal kapcsolatos valamennyi vita eldöntésére valamely düsseldorfi német bíróság illetékes.  Amennyiben az Általános használati feltételek bármely rendelkezése érvénytelen, vagy azzá válik, az nem érinti a fennmaradó rendelkezésék érvényességét.

Felelősségkizáró nyilatkozat: A fizetés közvetlenül az üzlet (pl.: szalontulajdonos) és a vevő (pl.: vendég) között történik a PayPal szolgáltatáson keresztül.
Csapatunk (Henkel AG & Co. KGaA) kizárólag a link (vásárlási utalvány előállítására alkalmas link) létrehozásában vesz részt. Az üzlet felelős a megvásárolt szolgáltatás nyújtásáért, az utalvány beváltásáért.